Ил болгож мэдүүлэх хугацаа дуусахад
үлдэж байна


Төрийн байгууллага, албан тушаалтан нь эдийн засгийн ил тод байдлыг дэмжих тухай хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах зорилгоор хувь хүн, хуулийн этгээдэд мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөө, дэмжлэг үзүүлж ажиллана.

Холбоо барих
ЭЗИТБДТ Хуулийн талаар ерөнхий асуудлаар 264522
Татварын асуудлаар 1800-1288
Нийгмийн даатгалын асуудлаар 1800-1289
Улсын бүртгэлийн асуудлаар 1800-1890
Гаалийн асуудлаар 1800-1281
Санхүүгийн тайлангийн асуудлаар 263069, 264966