Ил болгож мэдүүлэх хугацаа дуусахад
үлдэж байна


Төрийн байгууллага, албан тушаалтан нь эдийн засгийн ил тод байдлыг дэмжих тухай хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах зорилгоор хувь хүн, хуулийн этгээдэд мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөө, дэмжлэг үзүүлж ажиллана.

Alternative text - include a link to the PDF!

Татварын ерөнхий газар
Гаалийн ерөнхий газар
Гаалийн Ерөнхий газрын 1 давхарт 106,107 тоот өрөөнд мэдээлэл өгөх, мэдүүлэг хүлээн авах ажлын хэсэг ажиллаж байна. Мөн Гаалийн газар, хороотой аймаг, сумдуудад тусгай ил тодын ГУБ нар ажиллаж байна
Сангийн яам газар
Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар
Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар